logo

מחשבון סקופ

המחשבון מאפשר להעריך את משקלם התיאורטי של מוצרים חצי מוגמרים ממתכות ופלסטיקה הנדסית עפ"י סוג החומר, תצוגה ומשקל סגולי.
המידע המסופק ע"י המחשבון הינו לצורך הערכה בלבד.
לתשומת ליבך, ייתכנו הפרשים משמעותיים בין המשקל התיאורטי למשקל המעשי, בהתאם לחומר, יצרן וטולרנסים.
כל חישוב צריך להיבדק ע"י גורם מקצועי מוסמך.

 גרם/ס"מ3
Plate

 

   
Plate
בודק...