logo
תנאי מכירה כלליים

תנאי מכירה כלליים של קבוצת סקופ מתכות

 1. רק התנאים הרשומים להלן מחייבים את קבוצת סקופ מתכות בע"מ (להלן: "סקופ") ולא יחייבוה שום תנאים הסותרים תנאי המכירה להלן. תנאים אלו יהיו חלק מכל עסקה בין סקופ לבין הלקוח אלא אם הוסכם אחרת בכתב על ידי סקופ.
 2. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי מועדי האספקה שצוינו על ידי סקופ הם משוערים בלבד, וכי יתכנו איחורים באספקה עקב תקלות אצל ספקי סקופ בחו"ל, תקלות בהובלות ימיות, אוויריות ויבשתיות בחו"ל ובארץ, תקלות בשחרורים בנמלים ומסיבות "כוח עליון" בין אצל סקופ או ספקיה (סקופ מצידה תעשה כמיטב יכולתה ע"מ לעמוד בתנאי האספקה שצוינו).
 3. סקופ לא תהיה אחראית בגין איחורים במועדי האספקה שיגרמו מסיבות שאינן תלויות בה.
 4. (א) סקופ שומרת לעצמה זכות להגדיל או להקטין כמויות מוזמנות בסטייה שלא תעלה על 10% מהכמות המוזמנת והלקוח נותן לכך הסכמתו מראש; (ב) סקופ לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי כניסות החומר מהיצרנים, יכולה לקבוע את המשקל של יחידות חתוכות תוך תוספת 5 מ"מ מכל צד עבור ניסור ועובי בפועל של החומר לפי תעודת איכות היצרן.
 5. הלקוח מתחייב לשלם לסקופ במזומן, מיד עם קבלת דרישתה הראשונה, כל יתרת חוב, וזאת בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של סקופ שיהוו ראיה מוחלטת לקיום החוב. אי תשלום של אחד מהתשלומים במועדו יעמיד את כל החוב לפירעון מיידי. במידה ותוגש בקשה/  יינתן צו לכינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הקפאת הליכים של החייב ו/או הערבים, יהא בכך כדי לגרום להעמדת מלוא החוב לפירעון מיידי בכל דרך שתתאפשר כולל באמצעות קיזוז יתרת חוב בכרטיס ספק ככל שיהיה קיים.
 6. כל תשלום שעל הלקוח לשלם לסקופ לרבות על פי טופס הזמנה ו/או חשבונית ואשר לא יפרע במועד שנקבע, יישא ריבית בשיעור הריבית החריגה שנהוגה באותה עת בבנק לאומי לישראל, ממועד התשלום המוסכם ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק מודגש כי מסירת שיק או שטר חוב לסקופ על ידי הלקוח, בגין כל תשלום שהוא, לא תהווה ביצוע תשלום אלא עם פירעונם המלא ובמועד.
 7. המחירים מבוססים על שעורי מיסים, מכסים והיטלים החלים ביום הנקוב בהזמנה. כל שינוי באחד או יותר מהמרכיבים ו/או הגורמים הנ"ל בישראל או בחו"ל ייזקף לחובת הלקוח שישלם את כל ההפרשים הנובעים מכך מיד עם קבלת דרישה ראשונה מסקופ. המחירים שנקבעו בעת ההזמנה אינם כוללים מע"מ וזאת אלא אם נקבע אחרת בכתב ע"י סקופ.
 8. כל המוזמן והסחורות בהתאם להזמנה זו, גם אם סופקו בפועל ללקוח יישארו בבעלות הבלעדית של סקופ עד לסילוק מלא וסופי של כל התשלומים שיגיעו בגין ההזמנה ואספקת המוזמן. אי תשלום במועדו מזכה את סקופ לתפוס ולהוציא מחזקת המזמין את הסחורות ו/או המוצרים, גם במידה והם חצי מוגמרים, ללא כל צורך בהתראה, רשות או הליכים משפטיים כלשהם. המזמין אחראי לשלמות הסחורה עד לתשלום התמורה המלאה עבורה, והוא ישמש כשומר מטעם סקופ ונאמנו בלבד.
 9. תלונות על אי התאמה במספר היחידות, במידות ובמשקל של הטובין שסופקו יש להראות ולמסור לנהג הודעה בכתב מיד עם פריקת הטובין מכלי הרכב. בכל מקרה על הלקוח להודיע לסקופ בכתב תוך 10 ימים מיום מסירת הטובין ללקוח, למעט מוצרי פלדה שלגביהם יש להודיע תוך 3 ימים, על כל אי התאמה (תוך פירוטה) בקשר עם הטובין. לא הודיע הלקוח לסקופ במועד כאמור,  ייחשב הדבר שההזמנה בוצעה בהתאם לתנאיה.
 10. אם יתגלו פגמים באיכות, במידות או בכמויות הטובין וסקופ והיצרן של החומר או המוצר יכירו בעובדה שהטובין פגומים ו/או לא תואמים פרטי ההזמנה, תעודת המשלוח או החשבונית, תתקן סקופ את הפגמים ו/או את החסר תוך פרק זמן סביר. במקרה שהפגמים אינם ניתנים לתיקון תחליף סקופ את הטובין הפגומים בטובין תקינים תוך פרק זמן סביר. פרט לאמור לעיל לא תחול על סקופ כל אחריות שהיא לטובין הפגומים ו/או לתוצאות שינבעו עקב אספקת הטובין הפגומים ו/או שימוש בהם.
  סקופ אינה אחראית בשום אופן לפגמים וטיב הטובין (בפחים) מסוג ב' (SECONDS). הסימון על החשבוניות להגדרת סוג ב' הינו "2ND".
 11. הזמנת הטובין פחים מסוג ב' ("2ND" – SECONDS) ע"י הלקוח מהווה כאישור ואסמכתא לקבלת הטובין כפי שהם.
 12. סקופ אינה אחראית בשום אופן לפגמים בטיב הטובין מסוג PRIME או 2ND – Seconds בין אם 2B ו/או מלוטש או כל גימור אחר המסופקים ללקוח עם ציפוי PE/PVC. ציפוי  PVC/PE נועד להגנה בעיבוד הפח מכל סוג שהוא (נירוסטה/אלומיניום/פלדה או כל חומר אחר). יש להסירו עד 60 יום מיום קניית הפח ואין לאחסנו בחום או בשמש בשום אופן. למען הסר ספק מודגש כי סקופ איננה אחראית בכל צורה שהיא לנזקים ו/או פגמים כלשהם בין ישירים ובין עקיפים ביחס לחומרים האמורים.
 13. סקופ אינה מתחייבת שהאלומיניום הנקנה בסקופ מתאים לאילגון (אנודייז) אלא אם קיבל הלקוח את אישור החברה בכתב ומראש.
 14. כתוצאה מאפיצות (Tolerance) המקובלת בענף לא תוכל סקופ לספק טובין במידות מדויקות, אלא עם אפיצות מסוימת. הצדדים קובעים בזה את רמת האפיצות המקובלת בתקנים הבינלאומיים כאפיצות מוסכמת מראש. ללקוח לא תהיה כל טענה בדבר אי התאמה במידות כל עוד הן עומדות באפיצות האמורה.
 15. במכירת טובין ללקוח, לרבות גלילי פלב"מ, אלומיניום, פלדה, מגולוון או פח צבוע ו/או גלילים הנשלחים ללקוח או ל"מרכז שרות" לצורך חיתוך ו/או כל עיבוד אחר לפי דרישתו, הרי במידה ותהיה ללקוח תביעה כלשהי כלפי סקופ, בגין הפריטים נשוא ההזמנה ו/או התאמתם לצרכיו, בכפוף להסכמתה של סקופ, הרי אחריות סקופ מוגבלת להחלפת הפריטים הלא מתאימים בפריטים אחרים מסוג דומה בלבד, אשר יסופקו ללקוח על ידי סקופ בתוך 180 יום מיום ההסכמה ההדדית שיש להחליף את הטובין וכל זאת אם החומר לא עובד עדיין על ידי הלקוח.
  סקופ לא תהיה אחראית כלפי הלקוח או כלפי צד ג' כלשהו בגין כל נזק תוצאתי ו/או אחר העלול להיגרם ללקוח ו/או לאחרים בכל הקשור והנוגע להזמנה הנ"ל וכל הנובע ממנה אחריות סקופ הינה במסגרת האמור לעיל בלבד.
 16. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים אלה, הרי שסקופ לא תהיה אחראית על פגמים וליקויים כלשהם שיתגלו במוצרי כיבוי אש והאחריות הבלעדית לכך תחול על יצרן הציוד. היה ויתגלה פגם או ליקוי במוצרי כיבוי אש, יודיע על כך הלקוח  בכתב לסקופ, מייד עם גילויים, תוך צירוף פרטי התווית שעל האריזה.
 17. לגבי הזמנות מיוחדות שיובאו במיוחד עבור הלקוח, דהיינו פריטים שאינם פרטי מדף ו/או פריטים סטנדרטים המצויים במלאי סקופ, מאשר הלקוח כי ידוע לו שסקופ תבצע הזמנה לצרכים ספציפיים של הלקוח בלבד, ולפי כך ביטול ההזמנה או כל הפרת תנאי מתנאי ההזמנה ע"י הלקוח עלולים לגרום לאובדן ערך מוחלט של הטובין והלקוח יהיה חייב לפצות את סקופ עקב כך במלוא סכום ההתקשרות.
 18. סקופ לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסוימת באלא אם צוין במפורש אחרת ובכתב לסקופ וסקופ אישרה בכתב את בקשת הלקוח.
 19. ויתור או שתיקה לא יחשבו כשינוי תנאי הזמנה אלא אך ורק במסמך בכתב חתום ע"י הצדדים.
 20. הזמנה אשר לא הוצעה בגינה הצעת מחיר מטעם סקופ תחושב לפי מחירון סקופ.
 21. הצעת מחיר או הזמנה הינה יחידה אחת וכל שינוי אחד ממרכיביה (מחיר ליחידה, כמות, זמן אספקה, אשראי וכד') מצד המזמין פוטר את סקופ מהתחייבות לספק את הסחורה, אלא אם אישרה סקופ את השינויים מראש ובכתב בלבד.
 22. הסחורה במכירות FORWARD תסופק במועד מאוחר יותר מהוצאת החשבונית ובהתאם לדרישת הלקוח. הבעלות על הסחורה בעסקאות FORWARD הינה של הלקוח. מוסכם בין החברה ללקוח כי על פי בקשת הלקוח תאוחסן הסחורה במחסני החברה ותסופק בהתאם לדרישת הלקוח.
 23. סקופ רשאית לחייב את הלקוח בהובלת ממחסניה, לפי שיקול דעתה. מעת לעת סקופ מספקת את הטובין באמצעות מוביל חיצוני, לפי כך על הלקוח לראות במוביל הטובין המבצע את כשליח החברה ומסירת הטובין לידי המזמין תחשב כמסירה ע"י סקופ לכל דבר.
 24. פריקת הטובין בחצרי הלקוח או באתר אחר על פי בקשת הלקוח הינה באחריות הלקוח בלבד ואין סקופ אחראית לנזקים שיגרמו לטובין כתוצאה מפריקתם.
 25. מדיניות החזרה – סקופ יכולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שיקבעו על ידה (לרבות ביטול הנחות שניתנו) לאשר ללקוח,  מראש ובכתב להחזיר סחורה. נתנה סקופ ללקוח אישור כאמור, הלקוח יחזיר את הסחורה ובתנאי שהלקוח פנה לסקופ בתוך 20  יום מיום קבלת הסחורה ובכפוף לשאר תנאי המכירה הכלליים. כמו כן, יכסה הלקוח את ההוצאות שנגרמו לסקופ בקשר עם אספקת הסחורה, בהתאם לקביעתה הבלעדית של סקופ. אם הלקוח כבר שילם את תמורת הסחורה באופן מלא או חלקי, והוא מבקש כי יוחזר לו כספו ,ינוכו מסכום ההחזר הכספי (בנוסף לכיסוי הוצאות האספקה) גם דמי ביטול בשיעור חמישה אחוזים מסכום העסקה. לחילופין יכול לבחור הלקוח לקבל זיכוי בספרי סקופ ואז לא ינוכו דמי ביטול, אך הוצאות ישירות להחזרה ינוכו.
 26. מבלי לגרום מהאמור לעיל, סקופ לא תקבל סחורה בחזרה במקרים של סחורה שסופקה לאחר שהותאמה במיוחד לדרישת הלקוח, כגון: חיתוך למידה, ליטוש, ציפוי, הרכבה וכיוצא באלה, וכן במקרים שהחומר הוזמן במיוחד עבור הלקוח ולפי הזמנתו.
 27. המזמין לא יהיה רשאי לקזז מהסכום הנקוב בחשבונית כל חוב ו/או תביעה אשר יש לו כלפי סקופ, מכל מקור שהוא ובגין כל עילה שהיא.
 28. הזמנות מחייבות את סקופ רק אם הן מאושרות על ידה בכתב. לא עמד הלקוח בהתחייבות כלשהי כלפי סקופ, בין בעסקה זו ובין בכל עסקה אחרת, תהיה סקופ רשאית לדחות את מועדי האספקה או לבטל הזמנות (כולן או מקצתן) עד לאחר קיום כל התחייבויות הלקוח כלפי סקופ.
 29. בכל מקרה בו הוסכם כי התמורה תשלום בהמחאות או בשטרות של הלקוח, מתחייב הלקוח להסב המחאות אלה לפקודת סקופ ובהעדר הסבה כנדרש תחשב המסירה כ"מסירה על החלק" לפקודת סקופ. לסקופ תהיה הזכות לדחות או לסרב, לקבל המחאות או שטרות של לקוחות מכל סיבה שהיא. הלקוח מוותר בזה מראש על הצורך במשלוח הודעות חילול כנגד כל צד לשיקים והשטרות.
 30. לסקופ זכות עיכבון על כל טובין וסחורה של הלקוח הנמצאים בחצריה (לעניין סעיף זה, להלן "הטובין") להבטחת מילוי כל התחייבויות הלקוח כלפי סקופ בלא יוצא מן הכלל, כל עוד לא שולמה מלוא התמורה בעד הטובין או השירות הנוגע. כמו כן יהיו הטובין ממושכנים לטובת סקופ.
 31. במוצרים המסופקים על ידי סקופ מוטלת על הלקוח האחריות לעבוד לפי תקנים בינלאומיים והוראות היצרן ובסטנדרטיים המקצועיים המקובלים.
 32. במקרה של חילוקי דעות, מקום השיפוט הייחודי (כולל הזמנה ואספקה של הסחורה) יהיה העיר ירושלים, אולם אין בכך משום מניעה לתבוע את הלקוח בכל מקום שיפוט אחר בישראל לפי שיקול דעתה הבלעדי של סקופ.

תנאי שימוש באתר
כל הזכויות שמורות © 2021

תנאי שימוש אלה מתייחסים לשימוש באתר שכתובתו www.scope.co.il  ולאתרים הקשורים אליו ("אתר"). גישה לאתר או שימוש בו מתאפשרים על ידי קבוצת סקופ מתכות בהתאם לתנאים שיפורטו להלן. שימוש באתר מהווה אישור לכך שהנך מקבל/ת את התנאים האמורים שיחולו מרגע כניסתך הראשונה לאתר. קבוצת סקופ מתכות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים האמורים בכל עת, כפי שיפורסמו באתר עצמו. בתנאי השימוש הללו, משתמש/ת באתר מוגדר/ת את/ה או שלך וספק האתר אנחנו או שלנו.

1. תוכן – איננו מתחייבים שהמידע המוגש דרך האתר מדויק, מלא או עדכני. הינך רשאי להשתמש בחומרים מהאתר, כולל תמונות וטקסטים, לשימוש אישי.

2. הנך מסכים/ה לא להתאים , לשנות או ליצור כל נגזרת מהחומרים המופיעים באתר או להשתמש בהם לצורך כל מטרה אחרת שאינה לשימושך האישי. הנך מתחייב/ת לעשות שימוש באתר לצרכים חוקיים בלבד שבשום אופן אין בהם כדי להפר את הזכויות של, או להגביל או למנוע שימוש והנאה מהאתר על ידי גורם שלישי. מגבלות אלה כוללות התנהגות לא חוקית, או שיש בה להטריד או לגרום אי נוחות לאדם כלשהו, כמו כן העברת דברי תועבה או תוכן פוגעני.

3. אינך רשאי/ת לדוור או להעביר דרך האתר כל חומר הכולל דברי השמצה, איום, תועבה, נזק; כמו כן חומר פורנוגרפי, או כל חומר שבדרך כלשהי יש בו כדי לפגוע ב או להפר זכויות של אחרים (כולל זכויות יוצרים, סודיות או פרטיות), או שיש ביכולתו להרע או שהוא נוגד את החוק. הימנע/י מביטויים וולגריים, גסים, סקסיסטיים, גזעניים או מעליבים. נהג/י בכבוד כלפי משתמשים אחרים.

4. כתב ויתור –  ככל שמאפשר החוק לבעל הרשיון, הננו מספקים את האתר ואת המידע , השמות, התמונות, הדמויות, הסמלים המסחריים והסמלים הנוגעים או מתייחסים לנו או למוצרים ולשירותים שלנו או של גוף שלישי באתר, כמות שהם ולא לוקחים אחריות מכל סוג שהוא, ברור או מרומז, כולל לא אחריות משתמעת לאיכות מניחה את הדעת, ברת מסחור, מתאימה למטרה מיוחדת, לא עבירה, מותאמת, מאובטחת ומדויקת. איננו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף או כל נזק שהוא כתוצאה מהשימוש או אי שימוש, לנתונים, או לרווחים שעולים או קשורים לשימוש באתר.

5. טעויות ושיבושים – איננו מתחייבים שהשימוש בחומרים שבאתר לא יופרע או ישובש ויהיה נטול טעויות, שטעויות יתוקנו, או שהשרת שמאפשר זאת יהיה נקי מוירוסים או "באגים", או שיאפשר, תפקוד מלא ורציף, דיוק ומהימנות החומרים. לא ניקח אחריות לנזקים או לוירוסים שעשויים להשפיע על מחשבך או ציוד אחר שברשותך שנעשה בו שימוש בעת החיבור לאתר, או בעת הורדה של קבצים, נתונים, טקסט, תמונות, קטעי וידאו או קול ממנו.

6. אתרים זרים – הנך מודע/ת ומסכים/ה לכך שאיננו אחראים לזמינותם של אתרים זרים (של צד שלישי) או חומר אליו הגעת דרך האתר; איננו מאשרים או אחראים או בעלי חבות כלשהי לכל תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים שניתנים באתרים אלה או דרכם, או לנזק שנגרם בגללם, או לדבר עבירה שנטען כי קשור לשימוש או נשען על תוכן, פרסום, מוצרים או שירותים הזמינים באתרים אלה או דרכם. כל יחס/קשר בינך ובין מפרסם או סוחר שהגעת אליו באמצעות האתר, כולל תשלומים עבור משלוחים או מוצרים, שירותים ותנאים אחרים, הבטחות או מצגים, הקשורים עם קשרים אלה, הינם באופן בלעדי בינך ובין המפרסם או הסוחר הרלבנטי. הינך מסכים/ה לכך שאיננו אחראים לכל נזק או אובדן מכל סוג שהוא שנגרם מהקשרים הללו.

7. סמלים מסחריים– השמות, התמונות והסמלים המזהים את קבוצת סקופ מתכות, הינם נכסים המסומנים של קבוצת סקופ מתכות  וחברות הבת שלה. אין דבר באתר שיכול להתפרש באופן גלוי, או מרומז, כאישור לעשות שימוש בסמל מסחרי כלשהו, פטנט או שמות, תמונות או סמלים, על ידך או על ידי צד שלישי. כל הזכויות כולל זכויות יוצרים, זכויות על מאגר הנתונים באתר זה, כולל התוכן שלו, הינם בבעלותנו או שיש לנו הזכויות לגביו.

8. פיצוי/שיפוי – הנך מסכים/ה לשפות אותנו באופן מיידי לפי דרישה, כנגד כל טענה, נזק, הוצאה או עלות, כולל תשלומי אגרה בגין הפרה של תנאים אלה על ידך או על ידי אחרים שעלו כתוצאה משימושך באתר.

9. סיום – יש לנו הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר אם נחליט באופן חד צדדי שהפרת את תנאי השימוש באתר או שהיית מעורב/ת בכך באופן שלא היה קביל בעיננו.

10. היעדר תוקף – במידה ותנאי שימוש אלה לא יעמדו בקנה אחד עם החוק ולא ניתן יהיה לכפותם מסיבה חוקית כלשהי במסגרת החוק המקומי, אז בהתאם לדרישת הסמכות השיפוטית ימחקו מתנאי שימוש אלה הסעיפים הבלתי קבילים, יתר התנאים ישארו ויהיו ברי תוקף ומחייבים את המשתמש/ת באתר.

11. סמכות שיפוטית – תנאי שימוש אלה יהיו מפוקחים ומפורשים בהתאם לחוק הישראלי. לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאים אלה.

12. אי הסכמה – אם תנאי שימוש אלה אינם מקובלים עליך במלואם, אינך רשאי/ת לגשת לאתר והנך מתבקש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי.

בודק...